مرده ها مي شنوند و قادر به پاسخگوئي هستند.

عنــــصــــر شـــــــیــــک

ما در شبکه های اجتماعی