اصطلاحات فرم 9 تکواندو ( پومسه کوریو )

عنــــصــــر شـــــــیــــک

ما در شبکه های اجتماعی

اصطلاحات فرم 9 تکواندو ( پومسه کوریو )

اصطلاح کره ای

توضیحات

 

تونگ میلیگی چومبی سوگی

اجرای چومبی اول فرم 9

فرم9

گودرو سونال مومتونگ یوپ ماکی- دیت کوبی

دفاع تیغه دست با پشتیبان

فرم9

هان سونال بکت موک چیگی- آپ کوبی

ضربه به گردن. کف دست روبه پایین

فرم9

هان سونال ارا ماکی- آپ کوبی

دفاع پایین با تیغه دست

فرم9

هان سونال کالجبی

ضربه تیغه سبابه و شصت

فرم9

موروپ کوکی- آپ کوبی

شکستن زانو حریف

فرم9

ان پالموک مومتونگ هیچو ماکی

دفاع یقه - اپ سوگی

فرم9

سونال مومتونگ یوپ ماکی- جوچوم سوگی

دفاع تیغه به طرف پهلو

فرم9

جوموک پیوجوک جیروگی

مشت به کف دست

فرم9

کوا سوگی

پا ضربدری

فرم9

یوپ چاگی(بین فرم)، کودوپ یوپ چاگی(اول فرم)

ضربه تیغه پا

فرم9

سون باداک جچیو چیروگی

ضربه نیزه ای .دست دیگر رو شانه

فرم9

پیون سون کوت جچیو جیروگی

ضربه نیزه ای .دست دیگر رو شانه

فرم9

باتانگ سون نولو ماکی- آپ سوگی

دفاع کف دست از بالا به پایین

فرم9

پالکوب یوپ چیگی- جوچوم سوگی

ضربه ارنج

فرم9

موا سوگی

پا جفت

فرم9

مه جوموک پیوجوک نریو چیگی

دست بالا به پایین و مشت در کف

فرم9

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 222 صفحه بعد