نمونه سوال های امتحانی مقطع: سوم رياضي

عنــــصــــر شـــــــیــــک

ما در شبکه های اجتماعی

 

جبرو احتمال

 

امتحان نهایی

 

امتحان نهایی جبر و احتمال -خرداد 93+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 78881
سوال امتحان نهایی جبر و احتمال خرداد 92 + پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 18738
سوال امتحان نهایی درس جبرو احتمال خرداد 91+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 10197
سوال امتحان نهایی جبر و احتمال شهریور 90 + پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 2638
سوال امتحان نهایی درس جبرواحتمال خرداد 90+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 7508
سوال امتحان نهایی درس جبرواحتمال خرداد 88+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 6171
سوال امتحان نهایی درس جبرواحتمال خرداد 87+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 5843
سوال امتحان نهایی درس جبرواحتمال خرداد 85+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 5506

 

مشابهت با کتاب پر تکرار

 

مشابهت امتحان نهایی جبر و احتمال خرداد 93 با کتاب سوال های پرتکرار
PDF
تعداد دانلود : 3427

 

نمونه سوال امتحانی

 

سوال و پاسخ تشریحی امتحان پایان ترم جبر دی 91- مدارس سرای دانش
PDF
تعداد دانلود : 4285
امتحان پایان ترم جبر و احتمال دی 91- مدارس سرای دانش
PDF
تعداد دانلود : 2823
سوال و پاسخ تشریحی امتحان جبر میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر 92
PDF
تعداد دانلود : 5150

 

حسابان

 

امتحان نهایی

 

امتحان نهایی حسابان خرداد 93 + پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 39987
سوال امتحان نهایی حسابان خرداد 92 + پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 20284
سوال امتحان نهایی حسابان دی 91+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 3389
سوال امتحان نهایی درس حسابان خرداد 91+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 10515
سوال امتحان نهایی حسابان خرداد 91+ پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 2905
سوال امتحان نهایی حسابان شهریور 90+ پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 2830
سوال امتحان نهایی درس حسابان خرداد 90+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 7914
سوال امتحان نهایی درس حسابان خرداد 89+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 6449
سوال امتحان نهایی درس حسابان خرداد 87+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 7159

 

مشابهت با کتاب پر تکرار

 

تشابه امتحان حسابان خرداد 92 با کتاب سوال های پرتکرار
PDF
تعداد دانلود : 18755

 

نمونه سوال امتحانی

 

سوال و پاسخ تشریحی امتحان پایان ترم حسابان دی 91- مدارس سرای دانش
PDF
تعداد دانلود : 3804
امتحان پایان ترم حسابان دی 91- مدارس سرای دانش
PDF
تعداد دانلود : 2797
سوال و پاسخ تشریحی امتحان حسابان میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر 92
PDF
تعداد دانلود : 5059

 

شیمی 3

 

امتحان نهایی

 

امتحان نهایی شیمی 3-خرداد 93+پاسخ(اصلاحی 10 خرداد)
PDF
تعداد دانلود : 108178
امتحان نهایی شیمی 3 خرداد 92 + پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 17778
سوال امتحان نهایی شیمی3 دی91+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 7792
سؤال امتحان نهايي درس شيمي شهريور91+ پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 5505
سؤال امتحان نهايي درس شيمي خرداد91+ پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 7404
سؤال امتحان نهايي درس شيمي خرداد 90+ پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 5985

 

مشابهت با کتاب پر تکرار

 

تشابه امتحان نهایی شیمی 3 خرداد 92 با کتاب سوال های پر تکرار
PDF
تعداد دانلود : 11968

 

نمونه سوال امتحانی

 

سوال و پاسخ تشریحی امتحان پایان ترم شیمی دی 91- مدارس سرای دانش
PDF
تعداد دانلود : 3122
امتحان پایان ترم شیمی دی 91- مدارس سرای دانش
PDF
تعداد دانلود : 2220
سوال و پاسخ تشریحی امتحان شیمی3 میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر 92
PDF
تعداد دانلود : 5164
نمونه سؤال درس شيمي ( 3)+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 5544
نمونه سؤال درس شيمي ( 3)+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 4373

 

عربی

 

امتحان نهایی

 

امتحان نهایی عربی 3 خرداد 93 + پاسخ (اصلاحی)
PDF
تعداد دانلود : 138665
امتحان نهایی عربی 3 خرداد 92+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 13548
سوال امتحان نهایی عربی دی91+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 7630
سوال امتحان نهايي درس عربي خرداد 91+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 8382
سوال امتحان نهایی عربی شهریور 90+ پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 6096
سوال امتحان نهايي درس عربي خرداد 90+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 6270
سوال امتحان نهايي درس عربي خرداد 89+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 5496

 

نمونه سوال امتحانی

 

سوال و پاسخ تشریحی امتحان پایان ترم عربی (عمومی) دی 91- مدارس سرای دانش
PDF
تعداد دانلود : 2828
امتحان پایان ترم عربی (عمومی) دی 91- مدارس سرای دانش
PDF
تعداد دانلود : 2166
سوال و پاسخ تشریحی امتحان عربی3 میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر 92
PDF
تعداد دانلود : 4264

 

فیزیک

 

امتحان نهایی

 

سوال امتحان نهایی فیزیک دی 91+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 8040

 

فیزیک 3

 

امتحان نهایی

 

امتحان نهایی فیزیک 3 ریاضی -خرداد 93+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 48262
سوال امتحان نهایی فیزیک 3 خرداد 92 + پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 23641
سوال امتحان نهایی درس فيزيك 3خرداد 91+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 14087
سوال امتحان نهایی درس فيزيك 3خرداد 90+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 10584
سوال امتحان نهایی درس فيزيك 3خرداد 89+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 8484
سوال امتحان نهایی درس فيزیك 3خرداد 87+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 8892
سوال امتحان نهایی درس فيزيك 3 خرداد 85+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 7508

 

نمونه سوال امتحانی

 

سوال و پاسخ تشریحی امتحان پایان ترم فیزیک دی 91- مدارس سرای دانش
PDF
تعداد دانلود : 4605
امتحان پایان ترم فیزیک دی 91- مدارس سرای دانش
PDF
تعداد دانلود : 5964
سوال و پاسخ تشریحی امتحان فیزیک3پایان ترم اول هماهنگ مدارس سرای دانش دی 92
PDF
تعداد دانلود : 3300
سوال و پاسخ تشریحی امتحان فیزیک3 میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر 92
PDF
تعداد دانلود : 6391

 

مبانی رایانه

 

نمونه سوال امتحانی

 

سوال و پاسخ تشریحی امتحان پایان ترم رایانه دی 91- مدارس سرای دانش
PDF
تعداد دانلود : 3041

 

هندسه 2

 

امتحان نهایی

 

امتحان نهایی هندسه 2 -خرداد 93+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 37285
امتحان نهایی هندسه 2 خرداد 92 + پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 13821
سوال امتحان نهایی درس هندسه 2خرداد 91+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 9784
سوال امتحان نهایی هندسه 2 خرداد 91+ پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 2381
سوال امتحان نهایی هندسه 2 شهریور 90+ پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 2446
سوال امتحان نهایی درس هندسه 2خرداد 90+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 8037

 

نمونه سوال امتحانی

 

سوال و پاسخ تشریحی امتحان پایان ترم هندسه دی 91- مدارس سرای دانش
PDF
تعداد دانلود : 4167
امتحان پایان ترم هندسه دی 91- مدارس سرای دانش
PDF
تعداد دانلود : 2237
سوال و پاسخ تشریحی امتحان هندسه 2 میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر 92
PDF
تعداد دانلود : 4926

 

ادبیات

 

امتحان نهایی

 

امتحان نهایی ادبیات فارسی -خرداد 93+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 64404
سوال امتحان نهایی ادبیات فارسی خرداد 92+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 16690
سوال امتحان نهایی درس ادبيات فارسي خرداد91+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 9292
سوال امتحان نهایی ادبیات شهریور 90+ پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 7880
سوال امتحان نهایی درس ادبيات فارسي خرداد90+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 5945
سوال امتحان نهایی درس ادبيات فارسي خرداد89+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 6211

 

مشابهت با کتاب پر تکرار

 

مشابهت سوالات امتحان نهايي درس ادبيات فارسي سوم با كتاب سوالات پرتكرار
PDF
تعداد دانلود : 15142

 

نمونه سوال امتحانی

 

سوال و پاسخ تشریحی امتحان پایان ترم ادبیات دی 91- مدارس سرای دانش
PDF
تعداد دانلود : 2434
امتحان پایان ترم ادبیات (عمومی) دی 91- مدارس سرای دانش
PDF
تعداد دانلود : 2017
سوال و پاسخ تشریحی امتحان ادبیات فارسی3 میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر 92
PDF
تعداد دانلود : 3828

 

دین و زندگی

 

امتحان نهایی

 

امتحان نهایی دین و زندگی 3 خرداد 93 + پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 103480
سوال امتحان نهایی دین و زندگی 3 خرداد 92 + پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 17721
سوال امتحان نهايي درس معارف خرداد91+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 10451
سوال امتحان نهايي درس معارف خرداد 90+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 10017

 

مشابهت با کتاب پر تکرار

 

مشابهت امتحان نهایی دین و زندگی خرداد 93 با کتاب سوال های پرتکرار
PDF
تعداد دانلود : 5055
تشابه امتحان نهايي دين و زندگي خرداد 92 با كتاب سوالات پرتكرار
PDF
تعداد دانلود : 13532

 

نمونه سوال امتحانی

 

سوال و پاسخ تشریحی امتحان پایان ترم دین و زندگی (عمومی) دی 91- مدارس سرای دانش
PDF
تعداد دانلود : 2714
امتحان پایان ترم دین و زندگی (عمومی )دی 91- مدارس سرای دانش
PDF
تعداد دانلود : 2000
سوال امتحان دین و زندگی 3 میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آبان 92
PDF
تعداد دانلود : 3849
پاسخ تشریحی امتحان دین و زندگی 3 میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آبان 92
PDF
تعداد دانلود : 3295

 

زبان انگلیسی

 

امتحان نهایی

 

امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 -خرداد 93+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 82737
امتحان نهایی زبان انگلیسی خرداد 92+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 17432
سوال امتحان نهایی درس زبان انگليسي خرداد91+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 9564
سوال امتحان نهایی درس زبان انگليسي خرداد90+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 6712
سوال امتحان نهایی درس زبان خرداد89+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 5514

 

نمونه سوال امتحانی

 

سوال و پاسخ تشریحی امتحان پایان ترم زبان انگلیسی دی 91- مدارس سرای دانش
PDF
تعداد دانلود : 2861
امتحان پایان ترم زبان انگلیسی (عمومی) دی 91- مدارس سرای دانش
PDF
تعداد دانلود : 2092
سوال و پاسخ تشریحی امتحان زبان 3میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر 92
PDF
تعداد دانلود : 6219

 

زبان فارسی

 

امتحان نهایی

 

امتحان نهایی زبان فارسی خرداد 92+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 17690
سوال امتحان نهایی زبان فارسی دی 91+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 9576
سوال امتحان نهایی درس زبان فارسي خرداد91+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 7937
سوال امتحان نهایی درس زبان فارسي خرداد90+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 5790
سوال امتحان نهایی درس زبان فارسي خرداد89+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 5143

 

نمونه سوال امتحانی
 
 
 
 
 
 
امتحان نهایی زبان فارسی 3 ریاضی و تجربی -خرداد 93+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : 68404
سوال و پاسخ تشریحی امتحان پایان ترم زبان فارسی دی 91- مدارس سرای دانش
PDF
تعداد دانلود : 2892
امتحان پایان ترم زبان فارسی (عمومی) دی 91 - مدارس سرای دانش
PDF
تعداد دانلود : 2023
سوال و پاسخ تشریحی امتحان زبان فارسی 3 میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر 92
PDF
تعداد دانلود :
 
 
 
 
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 222 صفحه بعد